Youth Brazilian Jiu-Jitsu

Tues, Thurs 5-7pm & Sat 11-12pm

Brazilian Jiu-Jitsu, or BJJ, is a grappling style derived from Judo.

Adult Brazilian Jiu-Jitsu

Tues, Thurs 7-9:30pm & Sat 12 -1:30pm

Brazilian Jiu-Jitsu, or BJJ, is a grappling style derived from Judo.